KME - Regeneračné centrum EZOfit - Biopotraviny, Ezoterika, Doplnky výživy
Regeneračné centrum EZOfit Košice, Komenského 3: Máte zdravotné problémy? Poradíme Vám. Terapie, alternatívne a prístrojové vyšetrenia, prednášky, semináre, kurzy a výstavy.

KME

"Комплекс медицинский экспертный" (КМЭ) - Info o KME v ruštine

Skríning v medicine spôsob aktívneho zistenia osôb s nejakým ochorením, činiteľmi rizík jej rozvoja, založený na aplikácií špeciálnych diagnostických výskumov, testované v priebehu hromadného sledovania obyvateľstva alebo jeho jednotlivých skupín.

Skríning sa uskutočňuje za účelom včasného diagnostikovania ochorení alebo predpoklad ich vzniku, čo je potrebné pre včasnú liečbu a prevenciu. Výsledky skríningu sa používajú tiež pre skúmanie rozšírenia skúmaného ochorenia (alebo skupiny ochorení), faktorov rizík jeho rozvoja.

Obzvlášť významný skríning je pri dispenzarizácií obyvateľstva. V praxi zdravotníctva charakter skríningu majú aj hromadné preventívne vyšetrenia, fluorografia, mamografia; skríning v kardiológií, onkológií, farmakológií a medicínskej genetike.

Komplexná medicínska expertíza «KME », je určená pre skríning funkcionálne – dynamických  zmien v organizme človeka.

Novota metódy skríningu funkcionálne – dynamických  zmien v organizme človeka s použitím komplexu «KME » je unikátna možnosť registrácie dynamiky kmitania elektrických zložiek, ktoré tvoria súhrn elektromagnetického poľa človeka a registráciu napätia jeho elektrostatického poľa v rozmedzí od 0,001Hz do 386 GHz pri citlivostí prístroja od 0,1 μV. Na základe špeciálneho algoritmu táto informácia sa mení na signál, ktorý má tvar 3D obrazca, v časovej  dĺžky 3-och sekúnd a skladajúci sa z 5 800 000 rotujúcich fázových plôch.

V «KME» je spracovaný a realizovaný zásadne nový systém snímania informácii o fázových stavoch elektromagnetického poľa objektu (živého organizmu), použitý zásadne nový, unikátny technický spôsob riešenia, vrátane:

- použitia špeciálneho komutátora - pre záznamenanie spektrálno – dynamickej charakteristiky živého organizmu a súbory získaných «signálov»  do súbora pevná dĺžka zvláštneho  formátu;

- použitia metódy wavelet-vlnová-premena (VZ) pre analýzu objemných charakteristík mnohofázového a mnoho plošného signálu dáva možnosť získať dynamický «spektrálny obraz» takzvané «monospektrum» vírus, plesne, baktérie, hlísty, a iné, ktoré vytvárajú základnú bázu «monospektrov» obsiahnutých  v špeciálnom programe rodiny «Doctor's assistant». Porovnanie  autospektra (signál vlastného elektromagnetického poľa pacienta) s mono-spektrom bázy podľa špeciálnemu algoritmu dáva možnosť získania charakteristík funkcionálne – dynamických zmien, odohrávajúcich sa v organizme pacienta;

- pasívny spôsob zosnímania informácií o stave živého organizmu - zariadenie zaznamenáva prirodzené žiarenie organizmu pacienta;

- úplné zosnímanie informácií – výsledky sú nezávislé od miesta styku elektródy na tele človeka;

- odolnosť proti rušeniu – získané výsledky  neovplyvňuje skutočnosť prítomných zdrojov elektromagnetického poľa (mobilné telefóny, počítače, elektrická sieť a iné.);

- celistvosť a mobilita – možnosť  použitia ako v priestoru (nemocnica, dom, a iné.), tak aj v doprave a v poľných podmienkach.

Na terapiu prístrojom KME sa môžete objednať tu

INDIKÁCIA POUŽITIA METÓDY

Skríning, s použitím «KME», preukazuje  funkcionálne – dynamické  zmeny v organizme pacienta, charakterizujúc akútnu a  chronickú formu, pred patologických a patologických procesov ochorení:

- srdcovo -cievný systém;
- uro - genitálny systém;
- orgánov dýchania;
- žalúdočno - črevný trakt.

KONTRAINDIKÁCIA POUŽITIA METÓDY

Neobjavené.

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

«KME» certifikát udelený Federálnou službou dohľadu nad zdravotníctvom a sociálnym rozvojom č.  FS  02262005/2692-05   od 15.12.2005 r. nachádzajúci sa  v  ambulanciách pre funkcionálne diagnostiku. Pre prácu so zariadením je potrebné špeciálne vzdelaná lekárska obsluha.

OPIS METÓDY SKRININGU FUNKCIONÁLNO-DYNAMICKÝCH ZMIEN  V ORGANIZME PACIENTA

1. Pacient  sa usadí do pohodlnej polohy.

2. Údaje o pacientovi  sa ukladajú do zariadenia. (Priezvisko, meno, dátum narodenia, sex, adresa, telefón).

3. Pre záznam dynamického spektra (autospektrum) elektróda je obalená do jednorazovej servítky, ktorá je v rukách pacienta. Ojedinele lekár sám vyberie časť tela pacienta, na ktorý priloží elektródu.

4. Lekár pomocou riadiacich klávesníc programu «Doctor´s  Assistant» spustí prílohu «WViever» a urobí záznam dynamického spektra (autospektrum) pacienta.

5. Výklad funkcionálne - dynamických zmien:

Pole základného okna prístroja, na ktorom sa objaví zoznam systémových markerov, delí sa na 5 zón, ktoré sa líšia medzi sebou farbou a umiestnením:

- prvá zóna  -  červená farba;
- druhá zóna - bielej farby, umiestnená medzi červenou a zelenou zónou;
- tretia zóna - zelená farba;
- štvrtá zóna - bielej farby, umiestnená medzi zelenou a žltou zónou;
- piata zóna - žltá farba.

V rozmedzí týchto zón v číselnom vyjadrení sa zobrazujú úrovne stavov, ktoré charakterizujú stav organizmu pacienta. Diagnosticky dôležité sú stavy s úrovňou 0, 53, (-21). Ich súčasné zoskupenie  v rôznych zónach poľa dovoľuje lekárovi určiť funkčné a morfologické zmeny, prebiehajúce v organizme pacienta.

Príznaky  –  sú  osobné  charakteristiky bázy markerov špeciálneho programu «Doctor Assistant» komplexu «KME», dovoľujúce vykonať skríning funkcionálne – dynamických  zmien v organizme pacienta.  Ukazovatele týchto príznakom v kombinácii s výsledkami analýz moči a krvi, a anamnézou  pacienta, dáva možnosť lekárovi zistiť patologické zmeny  v organizme pacienta a  faktory rizík ich vzniku.

6. Charakteristika príznakov funkcionálne – dynamických zmien.

Akútny (aktuálny, aktívny) proces sa charakterizuje prítomnosťou  odpovedajúceho jemu príznaku: s úrovniami 0 alebo 53 v prvej zóne a s úrovňami 0, 53, (-21) v druhej zóne.

Napríklad, zistenie príznakov akútneho ochorenia dýchacích orgánov (ODO), uskutočňuje sa pomocou bázy údajov «Pulmonológia (orgány a ochorenia)» a «ORL (orgány a ochorenia)». V prípade výskytov príznakov ODO, v uvedených bázach údajov budú prítomné kombinácie týchto úrovní:

- v prvej zóne – príznak «hrtan» alebo «hlasivky» s úrovňou 0 alebo 53 a ten istý príznak s úrovňou 0, 53, (–21) v druhej zóne, je predpoklad ochorenia ODO so zasiahnutím ORL-orgánov, charakterizujúci ako akútna laryngitída;

- v prvej zóne – príznaku «trachea» s úrovňou 0 alebo 53 a ten istý príznak s úrovňou 0, 53, (–21) v druhej zóne, je predpoklad ochorenia ODO najmä so zasiahnutím trachei /tracheitis acuta/.

Pre subakútny proces je charakteristická prítomnosť príznaku s úrovňou (-21) v prvej zóne, a s úrovňou 0, 53, (-21) v druhej zóne.

Napríklad, objavenie príznakom subakútneho ochorenia dýchacích orgánov  (ODO) uskutočňuje sa pomocou bázy údajov «Pulmonológia (orgány a ochorenia)» a «ORL (orgány a ochorenia)». V prípade výskytov príznakov ODO, v uvedených bázach údajov budú prítomné kombinácie týchto úrovní:

- v prvej zóne – príznak «hrtan» alebo «hlasivky» s úrovňou (–21)a ten istý príznak s úrovňou 0, 53,(–21),  v druhej zóne, je predpoklad ochorenia ODO so zasiahnutím ORL-orgánov, charakterizujúci ako subakútna laryngitída;

- v prvej zóne – príznaku «trachea» s úrovňou (–21) a ten istý príznak s úrovňou 0, 53, (–21) v druhej zóne, je predpoklad ochorenia ODO najmä so zasiahnutím trachei /tracheitis subacuta/.

Chronický  proces sa charakterizuje výskytom úrovne 0, 53, (-21)  v 5-ej zóne.

Napríklad, zistenie príznakov chronického nešpecifického ochorenia dýchacích orgánov (ODO), uskutočňuje sa pomocou bázy údajov «Pulmonológia (orgány a ochorenia)» a «ORL (orgány a ochorenia)». V prípade výskytov príznakov ODO, v uvedených bázach údajov budú prítomné kombinácie týchto úrovní:

- v 5-ej zóne – príznak «hrtan» alebo «hlasivky» s úrovňou 0 alebo 53 a ten istý príznak s úrovňou 0, 53, (–21) a pri neprítomnosti daného príznaku so zodpovedajúcimi úrovňami v iných zónach, je predpoklad, že u pacienta je chronické nešpecifikované ochorenie ODO so zasiahnutím ORL-orgánov, charakterizujúce ako chronická laryngitída;

- v 5-ej zóne – príznaku «trachea»alebo príznaky s úrovňou 0, 53, (–21) a pri neprítomnosti daného príznaku so zodpovedajúcimi úrovňami v iných zónach, je predpoklad ochorenia pacienta s chronickou tracheitídou /tracheitis chronica/.

Prítomnosť príznaku s úrovňou (–21)  v  štvrtej zóne hovorí o procese, ktorý bol prekonaný predtým.

Recidíva chronického procesu sa charakterizuje prítomnosťou odpovedajúceho jemu príznaku s úrovňami 0 alebo 53 v prvej zóne a s úrovňami 0, 53, (-21) v 5-ej zóne.

Na základe analýzy získaných príznakov funkčných zmien v organizme pacienta s ohľadom na akútne procesy, lekár spraví rozhodnutie v otázke získaných aktuálnych procesov.

Skríning  funkcionálne - dynamických zmien  v organizme pacienta spolu s anamnézou a výsledkami analýz moču a krvi, umožňuje lekárovi zistiť ochorenia a faktory rizík jeho rozvoja, určiť dispenzárnu skupinu pri individuálnych a hromadných vyšetreniach v poliklinikách a v prijímacích oddeleniach nemocníc pre zistenie profilu stacionárneho oddelenia.

ÚČINNOSŤ VYUŽITIA METÓDY

 V júni -júli roku 2006  v Mestskej Klinickej Nemocnici č.23 mesta Moskva, odborníkmi Ruskej akadémie lekárskych vied «РАМН», akademik profesor Kukes V.G. uskutočnil výskum, ktorého cieľom bolo objektívne ohodnotenie použitia metódy skríningu funkcionálne -dynamických zmien v organizme pacienta s použitím komplexu «KME».

Do skupiny pre výskum boli zaradený chorí všeobecnej terapie, pulmonológie, kardiológie, reumatológie a neurológie celkom sledovaných 287 ľudí s rôznymi ochoreniami,  vo veku od 18 rokov do 91 roku.( Deti a  gravidné  ženy sa do skupiny výskumu nezahrňovali)

Overenie výsledkov výskumu bolo prevedené porovnávaním údajov funkcionálne -dynamických zmien v organizme pacienta s použitím  «KME»diagnostiky, s klinickou diagnostikou  podľa nozologických diagnóz  na základe citlivosti, špecifickosti a presnosti.

Pre opis výsledkov verifikácii sa používala odborná terminológia:

a) kladné výsledky (zhodnosť výsledkov, získaných metódou skríningu funkcionálne – dynamických zmien v organizme pacienta  s použitím komplexu «KME» porovnávané s klinickými údajmi – laboratórne a inštrumentálne výsledky);

b) záporné výsledky – neobjavené zmeny, potvrdené modernými spôsobmi  klinických výsledkov.

Pri spracovaní materiálov výskumov získané nasledujúce schopnosti:

a) kladné - 87,8 %;

b) záporné - 12, 2 %.

Pri ochoreniach najrôznejších orgánov a systémov organizmu pacienta získané nasledujúce diagnostické konštanty citlivosti  zdravotníckeho prístroja «KME » (tab. 2).

Ochorenie orgánov a systémov        citlivosť          

ochorenia orgánov dýchania             82,2    

ochorení nervového systému            83,3    

ochorení endokrinného systému       82,3    

ochorení srdcovo -cievný systému    93,4    

ochorení žalúdka                               93,3    

ochorení pankreasu                          91,4    

ochorení pečene                               89,1    

ochorení žlčníka                                92,1    

ochorení čriev                                   84,2    

ochorení obličiek                               86,5    

ochorení uro-genitálneho syst.          92,7    

Percento citlivosti výsledkov výskumy závisí od úrovne  kvalifikácie doktora, pracujúceho s KME.

Skúsenosť, získaná pri prevedený výskumov, ukázala, že využitie  metódy skríningu s použitím komplexu medicínskej expertízy «KME » významne skráti čas na diagnostikovanie pacientov a získa maximálny objem informácii o funkcionálne -dynamických zmenách v organizme pacienta.

ZÁVERY:

 1. Využitie metódy skríningu funkcionálne -dynamických zmien v organizme pacienta, s použitím zdravotníckeho komplexu «KME» je bezpečná pre pacienta,  efektívna, prístupná a  šetrná.

 2. Použitie metódy skríningu funkcionálne -dynamických zmien v organizme pacienta, pomocou zdravotníckeho komplexu «KME»je účelovo určená pre zistenie funkcionálneho stavu organizmu pacienta:

 - v poliklinikách, pri individuálnych, tak aj pri hromadných vyšetreniach (dispenzarizácií).

 - v nemocniciach (prijímacích oddeleniach) pre určenie profilového stacionárneho oddelenia.

Na terapiu prístrojom KME sa môžete objednať tu

EZOpress BIOpototraviny RAJ Zdravé Vianočné trhy Terapia tmou Terapia tmou

Časopis pro kvalitní život