KME - Regeneračné centrum EZOfit - Biopotraviny, Ezoterika, Doplnky výživy
Regeneračné centrum EZOfit Košice, Komenského 3: Máte zdravotné problémy? Poradíme Vám. Terapie, alternatívne a prístrojové vyšetrenia, prednášky, semináre, kurzy a výstavy.

KME

"Комплекс медицинский экспертный" (КМЭ) - Info o KME v ruštine

Skríning v medicine spôsob aktívneho zistenia osôb s nejakým ochorením, činiteľmi rizík jej rozvoja, založený na aplikácií špeciálnych diagnostických výskumov, testované v priebehu hromadného sledovania obyvateľstva alebo jeho jednotlivých skupín.

Skríning sa uskutočňuje za účelom včasného diagnostikovania ochorení alebo predpoklad ich vzniku, čo je potrebné pre včasnú liečbu a prevenciu. Výsledky skríningu sa používajú tiež pre skúmanie rozšírenia skúmaného ochorenia (alebo skupiny ochorení), faktorov rizík jeho rozvoja.

Obzvlášť významný skríning je pri dispenzarizácií obyvateľstva. V praxi zdravotníctva charakter skríningu majú aj hromadné preventívne vyšetrenia, fluorografia, mamografia; skríning v kardiológií, onkológií, farmakológií a medicínskej genetike.

Komplexná medicínska expertíza «KME », je určená pre skríning funkcionálne – dynamických  zmien v organizme človeka.

Novota metódy skríningu funkcionálne – dynamických  zmien v organizme človeka s použitím komplexu «KME » je unikátna možnosť registrácie dynamiky kmitania elektrických zložiek, ktoré tvoria súhrn elektromagnetického poľa človeka a registráciu napätia jeho elektrostatického poľa v rozmedzí od 0,001Hz do 386 GHz pri citlivostí prístroja od 0,1 μV. Na základe špeciálneho algoritmu táto informácia sa mení na signál, ktorý má tvar 3D obrazca, v časovej  dĺžky 3-och sekúnd a skladajúci sa z 5 800 000 rotujúcich fázových plôch.

V «KME» je spracovaný a realizovaný zásadne nový systém snímania informácii o fázových stavoch elektromagnetického poľa objektu (živého organizmu), použitý zásadne nový, unikátny technický spôsob riešenia, vrátane:

- použitia špeciálneho komutátora - pre záznamenanie spektrálno – dynamickej charakteristiky živého organizmu a súbory získaných «signálov»  do súbora pevná dĺžka zvláštneho  formátu;

- použitia metódy wavelet-vlnová-premena (VZ) pre analýzu objemných charakteristík mnohofázového a mnoho plošného signálu dáva možnosť získať dynamický «spektrálny obraz» takzvané «monospektrum» vírus, plesne, baktérie, hlísty, a iné, ktoré vytvárajú základnú bázu «monospektrov» obsiahnutých  v špeciálnom programe rodiny «Doctor's assistant». Porovnanie  autospektra (signál vlastného elektromagnetického poľa pacienta) s mono-spektrom bázy podľa špeciálnemu algoritmu dáva možnosť získania charakteristík funkcionálne – dynamických zmien, odohrávajúcich sa v organizme pacienta;

- pasívny spôsob zosnímania informácií o stave živého organizmu - zariadenie zaznamenáva prirodzené žiarenie organizmu pacienta;

- úplné zosnímanie informácií – výsledky sú nezávislé od miesta styku elektródy na tele človeka;

- odolnosť proti rušeniu – získané výsledky  neovplyvňuje skutočnosť prítomných zdrojov elektromagnetického poľa (mobilné telefóny, počítače, elektrická sieť a iné.);

- celistvosť a mobilita – možnosť  použitia ako v priestoru (nemocnica, dom, a iné.), tak aj v doprave a v poľných podmienkach.

Na terapiu prístrojom KME sa môžete objednať tu

INDIKÁCIA POUŽITIA METÓDY

Skríning, s použitím «KME», preukazuje  funkcionálne – dynamické  zmeny v organizme pacienta, charakterizujúc akútnu a  chronickú formu, pred patologických a patologických procesov ochorení:

- srdcovo -cievný systém;
- uro - genitálny systém;
- orgánov dýchania;
- žalúdočno - črevný trakt.

KONTRAINDIKÁCIA POUŽITIA METÓDY

Neobjavené.

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

«KME» certifikát udelený Federálnou službou dohľadu nad zdravotníctvom a sociálnym rozvojom č.  FS  02262005/2692-05   od 15.12.2005 r. nachádzajúci sa  v  ambulanciách pre funkcionálne diagnostiku. Pre prácu so zariadením je potrebné špeciálne vzdelaná lekárska obsluha.

OPIS METÓDY SKRININGU FUNKCIONÁLNO-DYNAMICKÝCH ZMIEN  V ORGANIZME PACIENTA

1. Pacient  sa usadí do pohodlnej polohy.

2. Údaje o pacientovi  sa ukladajú do zariadenia. (Priezvisko, meno, dátum narodenia, sex, adresa, telefón).

3. Pre záznam dynamického spektra (autospektrum) elektróda je obalená do jednorazovej servítky, ktorá je v rukách pacienta. Ojedinele lekár sám vyberie časť tela pacienta, na ktorý priloží elektródu.

4. Lekár pomocou riadiacich klávesníc programu «Doctor´s  Assistant» spustí prílohu «WViever» a urobí záznam dynamického spektra (autospektrum) pacienta.

5. Výklad funkcionálne - dynamických zmien:

Pole základného okna prístroja, na ktorom sa objaví zoznam systémových markerov, delí sa na 5 zón, ktoré sa líšia medzi sebou farbou a umiestnením:

- prvá zóna  -  červená farba;
- druhá zóna - bielej farby, umiestnená medzi červenou a zelenou zónou;
- tretia zóna - zelená farba;
- štvrtá zóna - bielej farby, umiestnená medzi zelenou a žltou zónou;
- piata zóna - žltá farba.

V rozmedzí týchto zón v číselnom vyjadrení sa zobrazujú úrovne stavov, ktoré charakterizujú stav organizmu pacienta. Diagnosticky dôležité sú stavy s úrovňou 0, 53, (-21). Ich súčasné zoskupenie  v rôznych zónach poľa dovoľuje lekárovi určiť funkčné a morfologické zmeny, prebiehajúce v organizme pacienta.

Príznaky  –  sú  osobné  charakteristiky bázy markerov špeciálneho programu «Doctor Assistant» komplexu «KME», dovoľujúce vykonať skríning funkcionálne – dynamických  zmien v organizme pacienta.  Ukazovatele týchto príznakom v kombinácii s výsledkami analýz moči a krvi, a anamnézou  pacienta, dáva možnosť lekárovi zistiť patologické zmeny  v organizme pacienta a  faktory rizík ich vzniku.

6. Charakteristika príznakov funkcionálne – dynamických zmien.

Akútny (aktuálny, aktívny) proces sa charakterizuje prítomnosťou  odpovedajúceho jemu príznaku: s úrovniami 0 alebo 53 v prvej zóne a s úrovňami 0, 53, (-21) v druhej zóne.

Napríklad, zistenie príznakov akútneho ochorenia dýchacích orgánov (ODO), uskutočňuje sa pomocou bázy údajov «Pulmonológia (orgány a ochorenia)» a «ORL (orgány a ochorenia)». V prípade výskytov príznakov ODO, v uvedených bázach údajov budú prítomné kombinácie týchto úrovní:

- v prvej zóne – príznak «hrtan» alebo «hlasivky» s úrovňou 0 alebo 53 a ten istý príznak s úrovňou 0, 53, (–21) v druhej zóne, je predpoklad ochorenia ODO so zasiahnutím ORL-orgánov, charakterizujúci ako akútna laryngitída;

- v prvej zóne – príznaku «trachea» s úrovňou 0 alebo 53 a ten istý príznak s úrovňou 0, 53, (–21) v druhej zóne, je predpoklad ochorenia ODO najmä so zasiahnutím trachei /tracheitis acuta/.

Pre subakútny proces je charakteristická prítomnosť príznaku s úrovňou (-21) v prvej zóne, a s úrovňou 0, 53, (-21) v druhej zóne.

Napríklad, objavenie príznakom subakútneho ochorenia dýchacích orgánov  (ODO) uskutočňuje sa pomocou bázy údajov «Pulmonológia (orgány a ochorenia)» a «ORL (orgány a ochorenia)». V prípade výskytov príznakov ODO, v uvedených bázach údajov budú prítomné kombinácie týchto úrovní:

- v prvej zóne – príznak «hrtan» alebo «hlasivky» s úrovňou (–21)a ten istý príznak s úrovňou 0, 53,(–21),  v druhej zóne, je predpoklad ochorenia ODO so zasiahnutím ORL-orgánov, charakterizujúci ako subakútna laryngitída;

- v prvej zóne – príznaku «trachea» s úrovňou (–21) a ten istý príznak s úrovňou 0, 53, (–21) v druhej zóne, je predpoklad ochorenia ODO najmä so zasiahnutím trachei /tracheitis subacuta/.

Chronický  proces sa charakterizuje výskytom úrovne 0, 53, (-21)  v 5-ej zóne.

Napríklad, zistenie príznakov chronického nešpecifického ochorenia dýchacích orgánov (ODO), uskutočňuje sa pomocou bázy údajov «Pulmonológia (orgány a ochorenia)» a «ORL (orgány a ochorenia)». V prípade výskytov príznakov ODO, v uvedených bázach údajov budú prítomné kombinácie týchto úrovní:

- v 5-ej zóne – príznak «hrtan» alebo «hlasivky» s úrovňou 0 alebo 53 a ten istý príznak s úrovňou 0, 53, (–21) a pri neprítomnosti daného príznaku so zodpovedajúcimi úrovňami v iných zónach, je predpoklad, že u pacienta je chronické nešpecifikované ochorenie ODO so zasiahnutím ORL-orgánov, charakterizujúce ako chronická laryngitída;

- v 5-ej zóne – príznaku «trachea»alebo príznaky s úrovňou 0, 53, (–21) a pri neprítomnosti daného príznaku so zodpovedajúcimi úrovňami v iných zónach, je predpoklad ochorenia pacienta s chronickou tracheitídou /tracheitis chronica/.

Prítomnosť príznaku s úrovňou (–21)  v  štvrtej zóne hovorí o procese, ktorý bol prekonaný predtým.

Recidíva chronického procesu sa charakterizuje prítomnosťou odpovedajúceho jemu príznaku s úrovňami 0 alebo 53 v prvej zóne a s úrovňami 0, 53, (-21) v 5-ej zóne.

Na základe analýzy získaných príznakov funkčných zmien v organizme pacienta s ohľadom na akútne procesy, lekár spraví rozhodnutie v otázke získaných aktuálnych procesov.

Skríning  funkcionálne - dynamických zmien  v organizme pacienta spolu s anamnézou a výsledkami analýz moču a krvi, umožňuje lekárovi zistiť ochorenia a faktory rizík jeho rozvoja, určiť dispenzárnu skupinu pri individuálnych a hromadných vyšetreniach v poliklinikách a v prijímacích oddeleniach nemocníc pre zistenie profilu stacionárneho oddelenia.

ÚČINNOSŤ VYUŽITIA METÓDY

 V júni -júli roku 2006  v Mestskej Klinickej Nemocnici č.23 mesta Moskva, odborníkmi Ruskej akadémie lekárskych vied «РАМН», akademik profesor Kukes V.G. uskutočnil výskum, ktorého cieľom bolo objektívne ohodnotenie použitia metódy skríningu funkcionálne -dynamických zmien v organizme pacienta s použitím komplexu «KME».

Do skupiny pre výskum boli zaradený chorí všeobecnej terapie, pulmonológie, kardiológie, reumatológie a neurológie celkom sledovaných 287 ľudí s rôznymi ochoreniami,  vo veku od 18 rokov do 91 roku.( Deti a  gravidné  ženy sa do skupiny výskumu nezahrňovali)

Overenie výsledkov výskumu bolo prevedené porovnávaním údajov funkcionálne -dynamických zmien v organizme pacienta s použitím  «KME»diagnostiky, s klinickou diagnostikou  podľa nozologických diagnóz  na základe citlivosti, špecifickosti a presnosti.

Pre opis výsledkov verifikácii sa používala odborná terminológia:

a) kladné výsledky (zhodnosť výsledkov, získaných metódou skríningu funkcionálne – dynamických zmien v organizme pacienta  s použitím komplexu «KME» porovnávané s klinickými údajmi – laboratórne a inštrumentálne výsledky);

b) záporné výsledky – neobjavené zmeny, potvrdené modernými spôsobmi  klinických výsledkov.

Pri spracovaní materiálov výskumov získané nasledujúce schopnosti:

a) kladné - 87,8 %;

b) záporné - 12, 2 %.

Pri ochoreniach najrôznejších orgánov a systémov organizmu pacienta získané nasledujúce diagnostické konštanty citlivosti  zdravotníckeho prístroja «KME » (tab. 2).

Ochorenie orgánov a systémov        citlivosť          

ochorenia orgánov dýchania             82,2    

ochorení nervového systému            83,3    

ochorení endokrinného systému       82,3    

ochorení srdcovo -cievný systému    93,4    

ochorení žalúdka                               93,3    

ochorení pankreasu                          91,4    

ochorení pečene                               89,1    

ochorení žlčníka                                92,1    

ochorení čriev                                   84,2    

ochorení obličiek                               86,5    

ochorení uro-genitálneho syst.          92,7    

Percento citlivosti výsledkov výskumy závisí od úrovne  kvalifikácie doktora, pracujúceho s KME.

Skúsenosť, získaná pri prevedený výskumov, ukázala, že využitie  metódy skríningu s použitím komplexu medicínskej expertízy «KME » významne skráti čas na diagnostikovanie pacientov a získa maximálny objem informácii o funkcionálne -dynamických zmenách v organizme pacienta.

ZÁVERY:

 1. Využitie metódy skríningu funkcionálne -dynamických zmien v organizme pacienta, s použitím zdravotníckeho komplexu «KME» je bezpečná pre pacienta,  efektívna, prístupná a  šetrná.

 2. Použitie metódy skríningu funkcionálne -dynamických zmien v organizme pacienta, pomocou zdravotníckeho komplexu «KME»je účelovo určená pre zistenie funkcionálneho stavu organizmu pacienta:

 - v poliklinikách, pri individuálnych, tak aj pri hromadných vyšetreniach (dispenzarizácií).

 - v nemocniciach (prijímacích oddeleniach) pre určenie profilového stacionárneho oddelenia.

Na terapiu prístrojom KME sa môžete objednať tu

EZOpress BIOpototraviny RAJ Zdravé Vianočné trhy Kurzy so Zdenkou Blechovou Terapia tmou Terapia tmou

Časopis pro kvalitní život